Advies: Gedragscode

In een deontologische code of gedragscode worden waarden en normen vastgelegd die gelden binnen uw organisatie. Deze vormen als het ware het onderliggende gedachtengoed waarop het integriteitsbeleid is gebaseerd en maken inzichtelijk waar de organisatie voor staat en waar zij wil op aangesproken worden.

Waarden en normen van de organisatie hebben betrekking op het handelen van uw bestuurders en uw personeel in zowel hun contacten met externe relaties als in de onderlinge verhoudingen.

Niet zozeer het hebben van een deontologische code op zich is van belang, maar vooral de mate waarin u binnen uw organisatie erin slaagt deze code :

  • op een gepaste wijze bekend te maken;
  • de inhoudelijke boodschap ervan te laten doordringen bij alle personeelsleden;
  • te doen naleven in de dagelijkse praktijk.

Voor sommige kwetsbare processen kan het zinvol zijn een specifieke gedragscode te ontwikkelen.

i-Force kan u helpen bij het ontwikkelen en werkbaar maken (houden) van een gedragscode.