Advies: Extern Meldpunt

Wie drukt op de alarmbel als het brandt?

Wij bieden u op maat van uw bedrijf een veilig extern meldpunt, goedgekeurd door de Privacy Commissie en enkel toegankelijk voor uw eigen personeel.

Stel: één van uw werknemers, die instaat voor de financiële opvolging van grote projecten, is bezorgd over een groot bedrag dat blijkt te ontbreken. Er is geen voor de handliggende verklaring en de betrokkene vermoedt dat er sprake is van een ernstige onregelmatigheid. Hij bespreekt dit met de manager van zijn afdeling, die hem zegt het tekort gewoon te negeren en verder geen lastige vragen meer te stellen….

Belangen willen binnen een onderneming wel eens ver uit elkaar liggen. En wanneer er onregelmatigheden in het spel zijn, kan deze belangentegenstelling op de spits worden gedreven. Juist voor dit soort situaties hebben we het onafhankelijk extern meldpunt i-ForceView ontwikkeld.

Instrument ter handhaving van uw corporate governance beleid

i-ForceView is opgevat als een professioneel meldsysteem die de bestaande codes over corporate governance aanvult en die op maat van uw organisatie wordt opgezet. Bovendien kunnen enkel medewerkers van uw eigen organisatie er terecht om hun bekommernis te uiten.

Voor de potentiële melder biedt het een uitweg om vermoedens van ernstige wanpraktijken te bespreken met een onafhankelijke professionele derde wanneer een interne melding niet mogelijk blijkt of niet tot een voldoening gevend resultaat heeft geleid.

Voor de bestuurder is het een alternatief om waargenomen signalen over ernstige malversaties die anders niet aan de oppervlakte zouden komen en/of hun weg naar de media zouden vinden te kanaliseren en ter dege te laten toetsen alvorens eventueel verder actie te ondernemen.

10 troeven

  • In overeenstemming met de geldende privacy regels in België
  • 100% veilig en gegarandeerd vertrouwelijk
  • Afscherming van de identiteit van de melder
  • Verschillende schriftelijke mogelijkheden voor het uiten van een bezorgdheid (brief, fax of e-mail)
  • Toegankelijkheid van 24 uur per dag
  • Ondersteuning in 3 talen : Nederlands, Frans en Engels
  • Drempelverlagend doordat er geen hiërarchische band is tussen de melder en de persoon die de melding ontvangt;
  • Vroegtijdige detectie, voorkomen van ergere schade en vermijden van negatieve publiciteit;
  • Evaluatie en follow-up door ervaren forensische auditoren
  • Periodieke management rapportering


Begeleiding implementatie
Het invoeren van een meldsysteem staat niet op zich, maar maakt deel uit van een breder preventief beleid dat u als onderneming wenst te voeren. Het opzetten van een meldsysteem vraagt een degelijke voorbereiding, overleg met uw vakorganisaties en vooral een goede interne communicatie. i-Force kan u, desgevallend in nauw overleg met uw juridisch raadgever, begeleiden in het ganse implementatietraject.

Hoewel er in België ten behoeve van de private sector nog geen specifieke wetgeving met betrekking tot de bescherming van ‘klokkenluiders’ bestaat, kan u zelf een regeling uitwerken, met alle nodige ‘check and balances’ . Wij hebben daarvoor al een model uitgewerkt.