Advies: VPI / Ethical officer

Een vertrouwenspersoon integriteit (VPI) of een ethical officer heeft een dubbele rol.

Hij/zij kan een aanspreekpunt zijn om (morele) dilemma’s te bespreken. Het gaat dan om lastige situaties waarin nog een keuze of beslissing moet genomen worden. De vertrouwenspersoon kan dan fungeren als klankbord en helpen bij het maken van de juiste keuze.

Daarnaast moet een personeelslid ook terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon om een integriteitschending aan te kaarten. Het gaat dan om een misstand waarvan de melder hetzij op de hoogte is, hetzij rechtstreeks dan wel onrechtstreeks betrokken is. In dit soort situaties kan de vertrouwenspersoon helpen door informatie te verstrekken over de meldingsprocedure en desgevallend door advies te geven hoe de melding precies op papier wordt gezet. Dit laatste is en blijft evenwel de verantwoordelijkheid van de melder.

Naar incident-aanpak en afhandeling toe, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen vertrouwenswerk op het gebied van ongewenste omgangsvormen (pesten, ongewenst sexueel gedrag, intimidatie, …) en vertrouwenswerk omtrent integriteitsschendingen.

i-Force heeft  ervaring opgebouwd met het trainen, aansturen en coachen van vertrouwenspersonen integriteit. Concreet kan i-Force voor uw organisatie:

  • Fungeren als externe vertrouwenspersoon;
  • Een interne vertrouwenspersoon opleiden en/of begeleiden (taken, rol en verantwoordelijkheden, hoe omgaan met integriteitsmeldingen en – conflicten, hoe een melder opvangen en begeleiden, relatie met leidinggevenden, … ).
  • Advies verlenen naar aanleiding van specifieke cases