Wij bieden u op maat van uw bedrijf een veilig extern meldpunt om misstanden in een professionele organisatie te melden, goedgekeurd door de Privacy Commissie en enkel toegankelijk voor uw eigen personeel.

Wanneer gesproken wordt over ‘melden’ wordt vaak de link gelegd met ‘klikken’. Een degelijke meldprocedure, gevolgd door een grondig onderzoek ,voorkomt echter juist de nood aan ‘het luiden van de klok’. Ze  sluit aan op een organisatie die integriteit hoog in het vaandel draagt en rekent op de professionele verantwoordelijkheid van haar werknemers.

Wij bieden u op maat van uw bedrijf een veilig extern meldpunt om misstanden in een professionele organisatie te melden, goedgekeurd door de Privacy Commissie en enkel toegankelijk voor uw eigen personeel.

Wanneer gesproken wordt over ‘melden’ wordt vaak de link gelegd met ‘klikken’. Een degelijke meldprocedure, gevolgd door een grondig onderzoek ,voorkomt echter juist de nood aan ‘het luiden van de klok’. Ze  sluit aan op een organisatie die integriteit hoog in het vaandel draagt en rekent op de professionele verantwoordelijkheid van haar werknemers.

In de publieke sector zijn dergelijke procedures op federaal en Vlaams niveau reeds in voege. Een extern meldpunt voor misstanden kan ook voor ondernemingen een meerwaarde betekenen.

Stel: één van uw werknemers, die instaat voor de financiële opvolging van grote projecten, is bezorgd over een groot bedrag dat blijkt te ontbreken. Er is geen voor de handliggende verklaring en de betrokkene vermoedt dat er sprake is van een ernstige onregelmatigheid. Hij bespreekt dit met de manager van zijn afdeling, die hem zegt het tekort gewoon te negeren en verder geen lastige vragen meer te stellen….

Om antwoord te bieden aan dergelijke situaties, hebben we het onafhankelijk extern meldpunt i-ForceView ontwikkeld. Dit meldpunt geeft werknemers de kans om misstanden in de organisatie te melden op een gecontroleerde manier, aan de hand van een strikte meldprocedure, met het oog op een constructieve reactie en  zonder dat de melder moet vrezen voor repressie.

i-ForceView is dan ook opgevat als een professioneel meldsysteem die de bestaande codes over corporate governance aanvult en die op maat van uw organisatie wordt opgezet. Bovendien kunnen enkel medewerkers van uw eigen organisatie er terecht om hun bekommernis te uiten.

Voor de potentiële melder biedt het een uitweg om vermoedens van ernstige wanpraktijken te bespreken met een onafhankelijke professionele derde wanneer een interne melding niet mogelijk blijkt of niet tot een voldoening gevend resultaat heeft geleid.

Voor de bestuurder is het een alternatief om waargenomen signalen over ernstige malversaties die anders niet aan de oppervlakte zouden komen en/of hun weg naar de media zouden vinden te kanaliseren en ter dege te laten toetsen alvorens eventueel verder actie te ondernemen.

10 Troeven

  • In overeenstemming met de geldende privacy regels in België
  • 100% veilig en gegarandeerd vertrouwelijk
  • Afscherming van de identiteit van de melder
  • Verschillende schriftelijke mogelijkheden voor het uiten van een bezorgdheid (brief, fax of e-mail)
  • Toegankelijkheid van 24 uur per dag
  • Ondersteuning in 3 talen: Nederlands, Frans en Engels
  • Drempelverlagend doordat er geen hiërarchische band is tussen de melder en de persoon die de melding ontvangt
  • Vroegtijdige detectie, voorkomen van ergere schade en vermijden van negatieve publiciteit
  • Evaluatie en follow-up door ervaren forensische auditoren
  • Periodieke management rapportering

Begeleiding bij implementatie

Het invoeren van een meldsysteem staat niet op zich, maar maakt deel uit van een breder preventief beleid dat u als onderneming wenst te voeren. Het opzetten van een meldsysteem vraagt een degelijke voorbereiding, overleg met uw vakorganisaties en vooral een goede interne communicatie.

i-Force kan u, desgevallend in nauw overleg met uw juridisch raadgever, begeleiden in het ganse implementatietraject.

Looking for a Certified Fraud Auditor ?