UK stelt gebrek aan fraudepreventie strafbaar

De regering van de UK – waar fraude het meest voorkomende misdrijf zou zijn – voert een nieuw strafbaar feit in waarbij een organisatie aansprakelijk is wanneer een werknemer of tussenpersoon ten voordele van de organisatie een specifiek fraudedelict heeft gepleegd (zoals oneerlijke verkooppraktijken, belangrijke informatie achterhouden voor consumenten of investeerders, oneerlijke praktijken op de financiële markt) en de organisatie niet over redelijke fraudepreventieprocedures beschikte. Er hoeft hierbij niet te worden aangetoond dat de bedrijfsleiders hiertoe opdracht hebben gegeven of op de hoogte waren van de fraude.

Organisaties zullen dus niet langer de ogen kunnen sluiten voor fraude door werknemers die hen ten goede kan komen. De bedoeling is om fraude terug te dringen door enerzijds een cultuuromslag teweeg te brengen naar betere fraudepreventieprocedures in organisaties en anderzijds organisaties door vervolging ter verantwoording te roepen als zij profiteren van de frauduleuze handelingen van hun werknemers. Met de invoering van dit delict wordt (betere) fraudepreventie beoogd en bescherming van de slachtoffers, met name individuen, andere bedrijven – vooral kleine en middelgrote ondernemingen – of de belastingbetaler.

Het nieuwe delict is beperkt tot fraude en valse boekhouding. Witwassen van geld zal bijvoorbeeld onder de reeds bestaande wetgeving blijven.

Het delict geldt voor alle sectoren maar alleen voor grote organisaties: bedrijven, maar tevens ook grote organisaties zonder winstoogmerk zoals liefdadigheidsinstellingen, en ook overheidsinstellingen met rechtspersoonlijkheid[1].

Een organisatie kan een onbeperkte boete krijgen maar bedrijfsleiders kunnen niet individueel aansprakelijk worden gesteld en vervolgd voor het niet voorkomen van fraude[2].

Organisaties zullen vervolging kunnen vermijden indien zij over redelijke procedures beschikken om fraude te voorkomen. Er kunnen ook omstandigheden zijn waarin het redelijk is om geen fraudepreventieprocedures toe te passen (bijvoorbeeld bij organisaties met een extreem laag risico).

Het nieuwe delict zal opgenomen worden als een amendment aan de ‘Economic Crime and Corporate Transparency Bill’[3]. Dit moet nog goedgekeurd worden in het parlement en er moet nog door de overheid verduidelijkt worden wat juist wordt verwacht van het bedrijfsleven en wat als redelijke fraudepreventie wordt beschouwd voordat het nieuwe misdrijf van kracht wordt, maar het betreft alleszins een krachtig signaal..

Een idee voor de Belgische wetgever?

Bron: https://www.gov.uk/government/publications/economic-crime-and-corporate-transparency-bill-2022-factsheets/factsheet-failure-to-prevent-fraud-offence

[1] Volgens de standaarddefinitie van de Companies Act 2006: organisaties die aan twee van de drie volgende criteria voldoen: meer dan 250 werknemers, een omzet van meer dan 36 miljoen pond en meer dan 18 miljoen pond aan totale activa.

[2] Personen binnen bedrijven kunnen reeds  vervolgd worden voor het plegen, aanmoedigen of helpen bij het plegen fraude.

[3] https://bills.parliament.uk/bills/3339/news