Whistleblowing Management Systeem – EthicsAlert.be

EthicsAlerteen laagdrempelig, veilig en vertrouwelijk meldpunt

Met EthicsAlert bieden we een online meldplatform aan voor het melden van vermoedens van integriteitsinbreuken.

Laagdrempeligheid, veiligheid, vertrouwelijkheid en zorgvuldige afhandeling staan hierbij centraal. Eerste voorwaarde voor een effectief meldpunt is immers dat het makkelijk te bereiken en gebruiksvriendelijk is. En pas wanneer iedereen ervan overtuigd is dat hij/zij zonder gevaar voor zijn positie de kat de bel kan aanbinden en dat er een zorgvuldige afhandeling van de eigen melding zal plaatsvinden, ontstaat er vertrouwen om effectief gebruik te maken van het vangnet.

Met de nieuwe Europese richtlijn is er de verplichting tot het opzetten van een intern meldingskanaal voor juridische entiteiten in de privésector van minstens 50 werknemers. Grijp deze verplichting aan om echt meerwaarde te creëren voor uw organisatie.

Nieuwe Europese verplichtingen

Organisaties zullen in de nabije toekomst verplicht worden om te voorzien in een whistleblower system: daar waar voor de (Vlaamse en federale) overheid reeds langere tijd een wettelijk kader bestaat, werden op EU-niveau recent nieuwe regels gestemd met betrekking tot de bescherming van klokkenluiders. De lidstaten worden verplicht een wettelijk kader uit te werken tegen december 2021. Thans is België op dit vlak een slechte leerling: het wettelijk kader is heden nog niet gepubliceerd. Belangrijk: dit kader zal niet alleen gelden voor de publieke sector, maar tevens voor bedrijven vanaf 50 werknemers.

De richtlijn bevat enkele vereisten waaraan de meldkanalen moeten voldoen. Met EthicsAlert komen we hieraan tegemoet. Bovendien is het platform van EthicsAlert volledig conform met de kwaliteitseisen van de nieuwe ISO-norm inzake klokkenluiden en wordt gebruik gemaakt van een versleutelingstechniek om de dialoog aan te gaan met een anonieme melder.

Is een meldpunt nuttig ?

Ondanks de steeds geavanceerdere detectietechnieken die organisaties tot hun beschikking hebben, blijkt uit onderzoek dat meldingen nog steeds met stip de meest voorkomende manier zijn waarop onrechtmatig gedrag aan het licht komt

In organisaties met een meldsysteem komt onrechtmatig gedrag sneller aan het licht.

Download onze whitepaper  Het proces

  De melder doet een melding via de beveiligde webapplicatie. De identiteit van de melder wordt afgeschermd, tenzij deze daar zelf anders over beslist. De melding zal vervolgens aan een vooronderzoek worden onderworpen. Een ontvankelijk verklaarde melding – met inbegrip van een advies voor verdere afhandeling – wordt ter beschikking gesteld van de overeengekomen contactpersoon (of contactpersonen) binnen uw organisatie.

  10 Troeven

  • In overeenstemming met de geldende privacy regels in België
   en tevens de nieuwe GDPR wet
  • 100% veilig en gegarandeerd vertrouwelijk
   Werknemers kunnen aarzelen om problemen te melden uit angst om hun identiteit bekend te maken.
   Ons online portaal is 24/7 toegankelijk, onafhankelijk, vertrouwelijk en veilig.
  • Afscherming van de identiteit van de melder
  • 24/7 toegankelijk 
  • Standaard ondersteuning in 3 talen: Nederlands, Frans en Engels
   Nu uitbreidbaar tot 46 talen !
  • Drempelverlagend doordat er geen hiërarchische band is tussen de melder en de persoon die de melding ontvangt
  • Vroegtijdige detectie, voorkomen van ergere schade en vermijden van negatieve publiciteit
  • Mogelijkheid tot anonieme dialoog na de melding via beveiligde communicatie (chatbox-alike), zonder dat de melder een mailadres hoeft op te geven
  • Evaluatie en follow-up door ervaren forensische auditoren
  • Periodieke management rapportering

  Begeleiding bij implementatie

  Het invoeren van een meldsysteem staat niet op zich, maar maakt deel uit van een breder preventief beleid dat u als onderneming wenst te voeren. Het opzetten van een meldsysteem vraagt een degelijke voorbereiding, overleg met uw vakorganisaties en vooral een goede interne communicatie.

  i-Force kan u, desgevallend in nauw overleg met uw juridisch raadgever, begeleiden in het ganse implementatietraject.

  Onderzoek

  i-Force heeft jarenlange expertise in fact finding en onderzoek naar fraude. Uiteraard kan i-Force u indien gewenst bijstaan bij het intern onderzoek naar de misstanden die gemeld werden.

  Interesse in ons EthicsAlert meldplatform?