Whistleblowing Management Systeem

Effectieve detectie

Ondanks de steeds geavanceerdere detectietechnieken die organisaties tot hun beschikking hebben, blijkt uit onderzoek dat meldingen nog steeds met stip de meest voorkomende manier zijn waarop onrechtmatig gedrag aan het licht komt én in organisaties met een meldsysteem sneller aan het licht komt.

Melden ≠ klikken

Wanneer gesproken wordt over ‘melden’ wordt vaak de link gelegd met ‘klikken’. Een degelijke meldprocedure, gevolgd door een grondig onderzoek ,voorkomt echter juist de nood aan ‘het luiden van de klok’. Ze  sluit aan op een organisatie die integriteit hoog in het vaandel draagt en rekent op de professionele verantwoordelijkheid van haar werknemers.

Wij delen onze whitepaper met best practices graag met u. Vul hier uw contactgegevens in om hem te ontvangen.

Nieuwe Europese verplichtingen

Daarenboven zullen organisaties in de nabije toekomst verplicht worden om te voorzien in een whistleblower system: daar waar voor de (Vlaamse en federale) overheid reeds langere tijd een wettelijk kader bestaat, werden op EU-niveau recent nieuwe regels gestemd met betrekking tot de bescherming van klokkenluiders. De lidstaten worden verplicht een wettelijk kader uit te werken tegen december 2021. Belangrijk: dit kader zal gelden voor zowel de publieke als de private sector.

Reden genoeg dus om te voorzien in een degelijk, veilig, maar vooral ook laagdrempelig meldysteem. En dat is net wat we met EthicsAlert aanbieden: een gebruiksvriendelijk, digitaal platform waar op een vertrouwelijke wijze zaken gecontroleerd kunnen gemeld worden.

Stel: één van uw werknemers, die instaat voor de financiële opvolging van grote projecten, is bezorgd over een groot bedrag dat blijkt te ontbreken. Er is geen voor de handliggende verklaring en de betrokkene vermoedt dat er sprake is van een ernstige onregelmatigheid. Hij bespreekt dit met de manager van zijn afdeling, die hem zegt het tekort gewoon te negeren en verder geen lastige vragen meer te stellen….

EthicsAlert is opgevat als een professioneel meldsysteem die op maat van uw organisatie wordt opgezet. Bovendien kunnen enkel medewerkers van uw eigen organisatie er terecht om hun bekommernis te uiten.

Voor de potentiële melder biedt het een uitweg om vermoedens van ernstige wanpraktijken te bespreken op een vertrouwelijke manier: ofwel worden de meldingen opgevolgd door eigen vertrouwenspersonen (en wordt enkel het webplatform van i-Force gebruikt), ofwel wordt ook voor de opvolging een beroep gedaan op i-Force.

Voor de bestuurder is het een alternatief om waargenomen signalen over ernstige malversaties die anders niet aan de oppervlakte zouden komen en/of hun weg naar de media zouden vinden te kanaliseren en ter dege te laten toetsen alvorens eventueel verder actie te ondernemen.

10 Troeven

 • In overeenstemming met de geldende privacy regels in België
  en tevens de nieuwe GDPR
 • 100% veilig en gegarandeerd vertrouwelijk
 • Afscherming van de identiteit van de melder
 • 24/7 toegankelijk 
 • Ondersteuning in 3 talen: Nederlands, Frans en Engels
  Binnenkort: uitbreiding tot 46 talen !
 • Drempelverlagend doordat er geen hiërarchische band is tussen de melder en de persoon die de melding ontvangt
 • Vroegtijdige detectie, voorkomen van ergere schade en vermijden van negatieve publiciteit
 • Mogelijkheid tot anonieme dialoog na de melding via een beveiligde chatbox
 • Evaluatie en follow-up door ervaren forensische auditoren
 • Periodieke management rapportering

Begeleiding bij implementatie

Het invoeren van een meldsysteem staat niet op zich, maar maakt deel uit van een breder preventief beleid dat u als onderneming wenst te voeren. Het opzetten van een meldsysteem vraagt een degelijke voorbereiding, overleg met uw vakorganisaties en vooral een goede interne communicatie.

i-Force kan u, desgevallend in nauw overleg met uw juridisch raadgever, begeleiden in het ganse implementatietraject.