EU in de bres voor klokkenluiders

Op 16 april 2019 werden de nieuwe EU-regels gestemd die voorzien in een bescherming van klokkenluiders. De nieuwe normen voorzien in een bescherming van melders die in een werkgerelateerde context inbreuken aan het licht brengen rond onder meer overheidsopdrachten, financiële diensten, witwassen, volksgezondheid, (nucleaire-, product-en vervoers-) veiligheid, consumenten- en gegevensbescherming.

Er wordt uitdrukkelijk voorzien in bescherming en waarborgen tegen vergelding, niet alleen voor de melder zelf maar ook voor diegenen die hem/haar bijstaan. 

Daarnaast wordt ingezet op verschillende meldingskanalen: informatie kan intern worden aangekaart aan de bevoegde dienst of betrokken juridische entiteit, aan de bevoegde nationale autoriteiten of aan de bevoegde diensten op EU-niveau.

Wanneer de melder van oordeel is dat naar aanleiding van zijn melding geen passende maatregelen zijn genomen, wanneer hij/zij inschat dat er een dreigend gevaar bestaat voor het algemeen belang of er een risico op vergelding is, wordt deze beschermd wanneer hij/zij de informatie openbaar maakt.

Vernieuwend voor ons Belgenland: deze regels gelden niet enkel voor de publieke sector, ook bedrijven moeten voorzien in veilige meldingskanalen en ook werknemers in de private sector zullen worden beschermd.

De nieuwe regelgeving moet nog door de EU-ministers worden goedgekeurd, waarna de lidstaten twee jaar de tijd hebben om zich in regel te stellen. Er is dus nog tijd, maar men weze gewaarschuwd: deze regelgeving komt eraan.

Bron: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190410IPR37529/protecting-whistle-blowers-new-eu-wide-rules-approved