Naar meer ‘empowerment’ voor klokkenluiders

I-Force klokkenluiders whistleblowersAlerte, moedige medewerkers die een mistoestand intern aan de kaak stellen zijn van essentieel belang voor de organisatie. Internationaal onderzoek toont aan dat ondanks de steeds geavanceerdere fraudedetectietechnieken, tips de meest voorkomende manier zijn om interne fraude te ontdekken[1]. Dit neemt echter niet weg dat een dergelijke melding niet altijd evident is en de melder in een moeilijk parket kan brengen. We zijn dan ook verheugd vast te stellen dat er heel wat op til staat om een whistleblower system te regelen en melders de nodige bescherming te bieden. 2021 wordt op dit vlak een belangrijk scharnierjaar.

Nieuwe ISO-Norm

Zo is er niet alleen de Europese richtlijn om klokkenluiders die melding maken van inbreuken op het EU-recht beter te beschermen en die de lidstaten verplicht om tegen december 2021 deze om te zetten naar nationale wetgeving. Sinds augustus 2020 is er ook een draft van een nieuwe ISO-norm voor meldystemen: ISO/DIS 37002 Whistleblowing management systems — Guidelines. Dit betreft een internationale kwaliteitsstandaard voor meldsystemen waarvan het de bedoeling is dat deze vanaf de tweede helft van 2021 een leidraad kan bieden voor het opmaken, implementeren, onderhouden en verbeteren van meldsystemen. Deze norm is gebaseerd op de beginselen van vertrouwen, onpartijdigheid en bescherming. Hij is er op gericht melden aan te moedigen en te vergemakkelijken, melders en andere betrokken personen ondersteuning en bescherming te bieden, ervoor te zorgen dat meldingen van misstanden tijdig en op de juiste wijze worden afgehandeld en tevens de organisatiecultuur, het bestuur en de preventie van wanpraktijken te verbeteren. De leidraad omvat normen die betrekking hebben op de verschillende stadia gaande van het ontvangen van de melding, over de beoordeling en de behandeling van de melding, tot de afronding ervan.

Empowerment

We kunnen alleen maar hopen dat de nieuwe wetgeving en normen medewerkers die een mistoestand in de eigen organisatie vaststellen, zullen ‘empoweren’ om hiervan melding te maken en aldus organisaties in staat stellen om (sneller) van interne wanpraktijken op de hoogte te worden gesteld en actie te kunnen ondernemen. Maar vooral ook: dat medewerkers die de moed opbrengen om iets te melden, hier geen negatieve consequenties van ondervinden.

[1] Zie ACFE, Report to the Nations 2020. Global study on occupational fraud and abuse

www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/