Integriteitsmanagement

Integriteit is zowel voor de overheid als het bedrijfsleven een kwaliteitseis bij uitstek.

‘Integriteit’, een groot woord, abstract vooral.

Nochtans kan dit op de werkvloer heel concreet worden, vooral dan bij confrontatie met iemand die onethisch handelt en in strijd is met de waarden en normen van uw organisatie.

Volgens geluksexpert Dajo De Prins komt werkgeluk onder andere tot stand door ‘zinvolheid’ en die zinvolheid wordt bepaald door de mate waarin je werk betekenis heeft voor anderen, én door – hier komt het: de waarden en normen die je nastreeft.

Bovendien: wie streeft niet naar een werksfeer van open communicatie waar iedereen eerlijk, integer en transparant kan communiceren?

Integriteit wordt waar gemaakt door het handelen van zowel leiders als medewerkers, niet door letters op papier.Wij kiezen dan ook voor een concrete, positieve én praktische benadering van integriteit, met aandacht voor differentiatie naar noden, context, functies en profielen.

Ter bevordering van de integriteit van uw organisatie, kunnen we u ondersteunen en in functie van uw behoeften, kunnen we u helpen bij het (verder) uitwerken en/of implementeren van uw integriteitsinfrastructuur. Graag denken we met u mee en helpen we u om uw integriteitsmanagement (verder) te ontwikkelen en te verbeteren. Daarbij fungeren we in functie van uw behoefte als klankbord, ervaren gids of interim-manager.

Integriteitsscan

Deze doorlichting kan gebruikt worden om de basis te leggen voor uw eigen integriteitsbeleid dan wel om om uw bestaande beleid te evalueren en verder te ontwikkelen.

In functie van de uitkomst hiervan maken we samen met u een concreet stappenplan tot uitrol van uw (geactualiseerd) integriteitsbeleid en helpen we u met het inrichten van een of meerdere integriteitsinstrumenten.

Gedragscode

In een gedragscode worden waarden en normen vastgelegd die gelden binnen uw organisatie. Deze maken inzichtelijk waar de organisatie voor staat en waar zij wil op aangesproken worden.

Niet zozeer het hebben van een code op zich is van belang, maar vooral de mate waarin u binnen uw organisatie erin slaagt deze code :

  • op een gepaste wijze bekend te maken;
  • de inhoudelijke boodschap ervan te laten doordringen bij alle personeelsleden;
  • te doen naleven in de dagelijkse praktijk.

i-Force kan u helpen bij het ontwikkelen of actualiseren van een gedragscode en het vertalen hiervan naar een praktische leidraad voor uw personeel.

VPI / ethical officer

Hij/zij kan een aanspreekpunt zijn om (morele) dilemma’s te bespreken. Het gaat dan om lastige situaties waarin nog een keuze of beslissing moet genomen worden.

i-Force heeft ervaring opgebouwd met het trainen, aansturen en coachen van vertrouwenspersonen integriteit. Concreet kan i-Force voor uw organisatie:

  • Een interne vertrouwenspersoon opleiden en/of begeleiden (taken, rol en verantwoordelijkheden, hoe omgaan met integriteitsmeldingen en – conflicten, hoe een melder opvangen en begeleiden, relatie met leidinggevenden, … ).
  • Advies verlenen naar aanleiding van specifieke cases
  • (tijdelijk) optreden als extern vertrouwenspersoon

Duurzaam integriteitsorgaan

Integriteit vraagt om een volgehouden inspanning op langere termijn en een organisatorische verankering.

We kunnen u daarbij adviseren en desgevallend ook de rol opnemen van externe coördinator integriteitszorg.

Onze organisatie heeft beroep gedaan op i-Force om de functie van integriteitscoördinator gestalte te geven. Dat is ons goed bevallen. Een externe partner brengt niet alleen specifieke deskundigheid aan, maar biedt ook het voordeel dat hij geen hiërarchische, noch emotionele banden heeft en dus onafhankelijk kan optreden. Dat is voor een geloofwaardig integriteitsbeleid essentieel

– Eric van den Eede,
voormalig Algemeen Directeur Waterwegen en Zeekanaal N.V.

Integriteitstrainingen

Integriteitstrainingen vormen een wezenlijk onderdeel van een goed integriteitsbeleid. Onze trainingen doorbreken de dagelijkse denkpatronen en bieden praktische denkgereedschappen

Daarnaast bieden we ook een coachingstraject aan voor vertrouwenspersonen integriteit/ethical officers

Looking for a Certified Fraud Auditor ?